NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIAN

  • TS. Hàng Quang Thái - Trường Đại học An Giang, ĐHQG – HCM
Từ khóa: Thực trạng, GDTC, không chuyên, đại học, An Giang

Tóm tắt

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp tài liệu, đặc biệt là kết quả nghiên cứu ứng dụng các biện pháp nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên không chuyên giáo dục thể chất Trường Đại học An Giang. Qua đó xác định những nguyên nhân cơ bản trực tiếp, đồng thời đề xuất 07 biện pháp đồng bộ nhằm cải tiến, nâng thể lực cho sinh viên góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất trong nhà trường, phân tích các cách triển khai cụ thể.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29