ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA VĐV NAM CÂU LẠC BỘ FUTSAL KARDIACHAIN SÀI GÒN FC SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN

  • ThS. Nguyễn Thị Minh Cầm, ThS. Lâm Văn Vũ - Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Từ khóa: Kardiachain, Kỹ thuật, Futsal, Thể lực, Vận động viên, Sài Gòn FC

Tóm tắt

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy nhưng đảm bảo hàm lượng khoa học và tính logic. Bài viết đã sử dụng 10 test để đánh giá thực trạng thể lực của vận động viên (VĐV) nam Câu lạc bộ (CLB) Futsal Kardiachain
Sài Gòn FC qua đánh giá cho thấy thành tích thể lực và kỹ thuật giữa các vận động viên ở giai đoạn ban đầu là đồng đều, giá trị trung bình thành tích các test đại diện cho tập hợp mẫu. Sau quá trình một năm tập luyện cho thấy thành tích thể lực và kỹ thuật của các vận động viên có sự phát triển điều này đã cho thấy quá trình huấn luyện thể lực và kỹ thuật của vận động viên nam Câu lạc bộ Futsal Kardiachain Sài Gòn FC đã đạt hiệu quả.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29