ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN TỐC ĐỘ CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN ĐUA THUYỀN KAYAK CỰ LY 1000M LỨA TUỔI 15-17 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  • 1. Nguyễn Đức Long, 2. Nguyễn Thị Thu Hiền - 1.Trường Đại học Lao động – Xã hội; 2. Trường Cao đẳng Hải Dương
Từ khóa: bài tập, vận động viên, sức bền tốc độ, Đua thuyền Kayak.

Tóm tắt

Dựa trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, đề tài lựa chọn 18 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ VĐV đua thuyền Kayak lứa tuổi 15 – 17 thành phố Hà Nội. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm chứng minh sự ưu việt của các
bài tập mà đề tài lựa chọn, trình độ phát triển sức mạnh tốc độ của nhóm thực nghiệm có nhịp tăng trưởng cao hơn nhóm đối chứng. Sự khác biệt các nội dung kiểm tra của 2 nhóm đều có ttính > tbảng với độ tin cậy ở ngưỡng xác suất P < 0,05. Điều đó chứng tỏ các bài tập có hiệu quả trong công tác nâng cao sức bền tốc độ cho nữ vận động viên Đua thuyền Kayak cự ly 1000m lứa tuổi 15-17 của thành phố Hà Nội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29