ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

  • TS. Phạm Anh Tuấn- Ths. Phạm Thị Linh - Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Từ khóa: Năng lực thể chất, tố chất thể lực chung, sinh viên đại học

Tóm tắt

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong thể dục thể thao để đánh giá thực trạng trình độ thể lực chung sinh viên Trường Đại học Thăng Long, làm cơ sở lựa chọn bài tập phù hợp phát triển thể lực chung
cho sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29