SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG TRÌNH ĐỘ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA SAU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CHUYÊN MÔN

  • 1. Huỳnh Tâm Hiển, 2. Bùi Trọng Toại, 3. Phạm Hùng Mạnh - 1. Trung tâm TDTT Quốc phòng 2; 2. Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM; 3. Trường Đại học Tây Nguyên
Từ khóa: Chức năng sinh lý, công suất ưa khí, công suất yếm khí, năng lực thần kinh cơ, giai đoạn chuẩn bị chuyên môn.

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá sự biến đổi chức năng sinh lý của nam vận động viên xe đạp đường trường trình độ đội tuyển quốc gia sau giai đoạn chuẩn bị chuyên môn. Kết quả cho thấy: 05 chỉ số đánh giá năng lực sức bền
ưa khí, 04 chỉ số đánh giá năng lực sức bền yếm khí và 03 chỉ số đánh giá công suất tối đa tương đối có sự biến đổi tích cực, có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng p<0.05. Hai chỉ số Lactate máu tại ngưỡng 1 và ngưỡng 2 biến đổi không mang ý nghĩa thống kê là (p>0.05). Có thể nhận định chương trình thực nghiệm là phù hợp và có hiệu quả đối với vận động viên xe đạp đường trường trình độ đội tuyển quốc gia.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29