ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NỮ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI ĐÀ NẴNG

  • ThS. Nguyễn Hữu Anh Vũ, ThS. Hoàng Tiến Dũng - Trường Cao Đẳng Thương mại Đà Nẵng
Từ khóa: Phát triển thể lực chung, bài tập, GDTC, sinh viên nữ.

Tóm tắt

Thể lực chung có vai trò qua trọng trong việc nâng cao hiệu quả học tập môn học Giáo dục thể chất (GDTC) cho sinh viên trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Trên cơ sở thực trạng công tác GDTC và thực trạng phát triển thể chất của sinh viên, bài viết sử dụng các phương pháp khoa học để lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chung có hiệu quả cho nữ sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, góp phần nâng cao kết quả học môn học GDTC trong nhà trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02