ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA NỮ VĐV CHẠY CỰ LY NGẮN TUYỂN TRẺ TỈNH VĨNH ONG

  • TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, ThS. Nguyễn Thị Yến Nga - Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: chạy cự ly ngắn, điền kinh, test, nữ VĐV, tỉnh Vĩnh Long.

Tóm tắt

Qua nghiên cứu, tham khảo các công trình nghiên cứu liên quan đến đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của vận động viên chạy cự ly ngắn. Trên cơ sở đó, bài viết tổng hợp các chỉ tiêu để đánh giá thực trạng trình độ thể lực chuyên môn của nữ vận động viên chạy cự ly ngắn tuyển trẻ tỉnh Vĩnh Long, bài viết đã lựa chọn ra được 08 test trong việc đánh giá trình độ thể lực chuyên môn làm cơ sở trong quá trình tuyển chọn và huấn luyện VĐV môn Điền kinh nội dung chạy cự ly ngắn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02