THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHỐI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  • ThS. Nguyễn Trọng Tài - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khóa: Thực trạng, thể lực, Thể dục thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ thể thao, sinh viên, Khối trường kỹ thuật, thành phố Hà Nội...

Tóm tắt

Tiến hành đánh giá thực trạng thể lực và mức độ xếp loại thể lực của sinh viên năm thứ nhất khối các trường đại học Kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn phân loại thể lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời so sánh trình độ thể lực của nhóm sinh viên không tập luyện TDTT NK thường xuyên, tập luyện TDTT NK tự do và tập luyện TDTT NK theo hình thức CLB thể thao. Kết quả cho thấy, trình độ thể lực của sinh viên chủ yếu ở mức độ trung bình; sinh viên không tập luyện TDTT NK có thể lực yếu hơn so với sinh viên tập luyện TDTT NK tự do và tập luyện TDTT NK theo hình thức CLB thể thao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02