ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA LỐI SỐNG THIẾU TÍCH CỰC ĐẾN SỨC KHỎE VÀ CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG NGƢỜI CAO TUỔI

  • Lê Xuân Điệp , Dương Minh Cường
Từ khóa: Hành vi ít vận động, lối sống năng động, lão hóa thành công, chất lượng cuộc sống.

Tóm tắt

Cách tiếp cận theo hướng mong muốn chủ quan của phương pháp tiếp cận y tế tập trung vào các yếu tố hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của con người (phương pháp Salutogenic) để nâng cao sức khỏe. Nghiên cứu được tiến hành trên nhóm mẫu 209 người cao tuổi tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Kết quả cho thấy mức độ hoạt động thể chất và thời gian ngồi có liên quan độc lập với sức khỏe (17,2%) và chất lượng cuộc sống (23,7%) tại mức thỏa mãn. Kết quả của nghiên cứu cung cấp và củng cố các cơ sở khoa học thực tế nhằm thúc đẩy, phổ biến lối sống năng động tích cực, qua đó hướng đến các mục tiêu tỷ lệ già hóa thành công cao cho người cao tuổi trong các cộng đồng dân cư.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02