NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TEST ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀN KINH CHẠY CỰ LY 100M

  • TS. Nguyễn Văn Long - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Lựa chọn test, đánh giá thể lực, nam sinh viên, Điền kinh, chạy cự ly 100m.

Tóm tắt

Trong qua trình nghiên cứu, bài viết đã lựa chọn được các test đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên ngành Điền kinh chạy cự ly 100m có tính khoa học, đủ độ tin cậy và phù hợp với mọi điều kiện để đưa giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành điền kinh tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02