NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC CHỈ SỐ SINH LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NAM VĐV CẤP CAO MÔN CỬ TẠ

  • TS. Đỗ Anh Tuấn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Từ khóa: Vận động viên nam Cử tạ; vận động viên cấp cao; chỉ số sinh lý; trình độ tập luyện.

Tóm tắt

Kết quả ứng dụng các chỉ y sinh học đã phản ánh được trình độ tập luyện của nam vận động viên (VĐV) cấp cao môn Cử tạ một cách khách quan về các năng lực năng lực ưa khí, yếm khí của VĐV, đây là cơ sở để các huấn luyện viên đánh giá trình độ tập luyện của VĐV, điều chỉnh chương trình huấn luyện cho phù hợp với trình độ và nhiệm vụ huấn luyện, nhằm từng bước đưa khoa học vào trong quá trình huấn luyện VĐV, nâng cao thành tích thể thao. Nghiên cứu được thực hiện trên khách thể là 8 nam VĐV cấp cao môn Cử tạ đang huấn luyện tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Số liệu được thu thập đã được phân tích và xử lý, nhằm cung cấp thông tin về các kết quả kiểm tra đánh giá về các chức năng sinh lý của đối tượng thực nghiệm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05