ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  • ThS. Bùi Đăng Toản, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Viết Hùng
Từ khóa: Thực trạng; yếu tố ảnh hưởng; việc làm thêm; sinh viên.

Tóm tắt

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và điều tra, khảo sát thực trạng việc làm thêm của sinh viên, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm thêm của sinh viên. Từ đó làm tiền đề đề xuất giải pháp định hướng sinh viên làm thêm tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng qua đó phát triển các kỹ năng, kinh nghiệm trong học tập cũng như thực tiễn… góp phần nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05