THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CLB CỜ VUA TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  • ThS. Đồng Thị Hương, ThS. Nguyễn Thái Trọng Bằng
Từ khóa: Thực trạng; cờ vua; mức độ nhận thức; giáo viên, học sinh

Tóm tắt

Qua đánh giá thực trạng hoạt động tập luyện câu lạc bộ (CLB) cờ vua trong các trường tiểu học trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho thấy còn nhiều hạn chế, cụ thể được thể hiện qua các kết quả phỏng vấn. Để nâng cao chất lượng hoạt động của CLB cờ vua cho đối tượng nghiên cứu, thông qua kết quả phỏng vấn đề tài đã lựa chọn và đề xuất được 6 giải pháp phát triển CLB cờ vua trong các trường tiểu học trên đại bàn quận Thanh Khê những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tập luyện CLB cờ vua trong các trường tiểu học trên địa bàn quận Thanh Khê.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05