MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÚ PHÁP TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ LÍ THUYẾT ĐỘ NỔI TRỘI

  • Ngô Bảo Tín
  • Đào Duy Tùng
  • Phan Nguyễn Thanh Tân
Từ khóa: cú pháp tiếng Việt, độ nổi trội, ngôn ngữ học tri nhận, ngữ nghĩa tri nhận, ngữ pháp tri nhận

Tóm tắt

Độ nổi trội là một trong những lí thuyết quan trọng của ngôn ngữ học tri nhận. Việc vận dụng lí thuyết này vào trong nghiên cứu tiếng Việt là điều cần thiết. Trong bài viết này, lí thuyết nổi trội đóng vai trò trọng tâm cho việc xác định, phân tích và lí giải thành phần trung tâm của cấu trúc ngữ đoạn tiếng Việt. Người viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ đạo như: phương pháp nghiên cứu miêu tả, phương pháp nghiên cứu so sánh, phương pháp nghiên cứu phân tích dữ liệu. Với lí thuyết nổi trội và bốn phương pháp nghiên cứu, kết quả của bài viết là sự khả thi của việc vận dụng lí thuyết độ nổi trội trong cú pháp tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu thể hiện ý nghĩa ở phương diện lí luận và phương diện thực tiễn. Về lí luận, bài viết củng cố, chứng minh tính khả hữu của lí thuyết nổi trội và thể hiện góc nhìn mới về nhận diện, phân tích và lí giải thành phần trung tâm của cấu trúc ngữ đoạn tiếng Việt. Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu của bài viết có thể được vận dụng trong nghiên cứu tiếng Việt và dạy học tiếng Việt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết