THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG VỚI ỨNG DỤNG YOLO

  • Đỗ Trí Nhựt
  • Trần Thịnh Mạnh Đức
Từ khóa: biển báo giao thông, thuật toán YOLO, thuật toán YOLT

Tóm tắt

Một hệ thống nhận dạng biển báo giao thông an toàn và đáng tin cậy hơn là nhu cầu của người lái xe và cũng là điểm nóng nghiên cứu của các nhà sản xuất ô tô hiện nay. Để giải quyết nhu cầu trên, các tác giả đề xuất trong bài báo này Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông dựa trên kỹ thuật thị giác máy tính và thuật toán You Only Look Once (YOLO). Hệ thống được thiết kế để nhận dạng 9 loại biển báo giao thông khác nhau bao gồm: biến báo cấm rẻ trái, biển báo cấm rẻ phải, biển báo cấm rẽ trái-phải, biển báo cấm dừng-cấm đỗ, biển báo cấm đỗ, biển báo cấm ô tô rẽ phải, biển báo cấm ô tô rẽ trái, biển báo cấm quay đầu và biển báo cấm đi thẳng. Để huấn luyện Hệ thống, các hình ảnh được thu thập ở các con đường trên thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 735 ảnh biển báo cấm rẻ trái, 713 ảnh biển báo cấm rẻ phải, 177 ảnh cấm rẽ trái-phải, 752 ảnh biển báo cấm dừng-cấm đỗ, 629 ảnh biển báo cấm đỗ, 191 ảnh cấm ô tô rẽ phải, 143 ảnh cấm ô tô rẽ trái, 171 cấm quay đầu và 109 cấm đi thẳng. Hệ thống sau đó được kiểm thử thực nghiệm trên thực địa cho độ chính xác nhận dạng theo độ đo mAP@.5.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết