ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BẰNG NANO ZnO ĐẾN CHẤT LƯỢNG GỖ ĐIỀU

  • Phạm Ngọc Nam
  • Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Đặng Mai Thành
Từ khóa: độ cứng, độ dãn nở, nano ZnO, nồng độ, phân tán

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý bằng nano ZnO đến tính chất gỗ điều. Vật liệu nano ZnO được phân tán trong dung môi nước ở các nồng độ 0,59; 1; 2; 3; 3,41g/l trong các mức thời gian 2,56; 4 giờ, 8 giờ, 12; 13,41 giờ bằng máy khuấy IKA với tốc độ 2000 vòng/phút trong 2 giờ. Dung dịch nano ZnO được dùng để ngâm các mẫu gỗ điều. Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ dãn nở và độ ẩm thăng bằng của gỗ qua xử lý giảm mạnh so với mẫu đối chứng nhằm cải thiện tính ổn định kích thước của mẫu gỗ. Độ dãn nở theo chiều tiếp tuyến giảm từ 9.48% đến 6,56 % so với mẫu đối chứng. Độ cứng tăng từ 205,46-258,45kG theo chiều tiếp tuyến. Để cải thiện chất lượng gỗ điều và đem lại hiệu quả kinh tế nên sử dụng nano ZnO ở nồng độ 2,302g/lít thời gian xử lý 11 giờ là thích hợp.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
Bài viết