Quay trở lại chi tiết bài viết RIBULOSE-1,5-BISPHOSPHATE CARBOXYLASE/OXYGENASE (RUBISCO): CẤU TRÚC, PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÂY PHÁT SINH LOÀI Tải xuống tải PDF