ẢNH HƯỞNG CỦA KINH TẾ, DÂN CƯ VÀ VĂN HÓA ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CHÍ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Dương Kiều Linh
  • Lê Thị Bích Nga
Từ khóa: báo chí, môi trường, hoạt động

Tóm tắt

Báo chí là một bộ phận của thiết chế văn hóa, thuộc kiến trúc thượng tầng của xã hội, vận động và biến đổi cùng với những yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng. Do vậy, nghiên cứu về báo chí Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm 2006-2016 phải được đặt trong tổng thể những biến đổi tình hình kinh tế xã hội của Thành phố. Sự biến đổi đó đang tác động hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, tạo nên môi trường hoạt động của báo chí Thành phố trong một thập kỉ qua. Bài viết này tập trung phân tích những đặc điểm chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội Thành phố giai đoạn 2006-2016 trên hai bình diện: một là điều kiện kinh tế và đời sống vật chất, hai là kết cấu dân cư và đặc tính văn hóa. Đó là những yếu tố đóng vai trò nền tảng, tạo đà cho sự phát triển của nền báo chí Thành phố thời gian qua.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết