CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (1955-1963)

  • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Lưu Văn Quyết
Từ khóa: chính sách, giáo dục đại học

Tóm tắt

Ngày 10/5/1955, Ngô Đình Diệm tuyên bố giải tán Chính phủ do Bảo Đại lập ra, dựng lên Chính quyền mới với tên gọi Việt Nam cộng hòa. Dưới sự viện trợ của Mỹ, chính quyền Việt Nam cộng hoà đã tiến hành những bước cơ bản để định hình những quan điểm, chính sách phát triển giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam nhằm mục đích đào tạo đội ngũ nhân sự có trình độ, phục vụ cho việc kiến thiết “quốc gia” và khảo cứu các vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội miền Nam Việt Nam. Trong giai đoạn 1955-1963, thông qua việc xây dựng và triển khai một loạt chính sách, giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định, đặc biệt là sự gia tăng về trường, lớp, loại hình đào tạo và số lượng sinh viên. Bài viết này phân tích quá trình chính quyền Ngô Đình Diệm xây dựng và triển khai chính sách đối với giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam, từ đó có những đánh giá về vấn đề này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết