ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO TRONG LỊCH SỬ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

  • Lê Hữu Phước
Từ khóa: chuẩn mực đạo đức, đạo đức nhà giáo, giáo dục đại học

Tóm tắt

Giáo dục đại học Việt Nam đã có tiến trình phát triển gần 1.000 năm, đào tạo nhiều thế hệ trí thức đồng thời cũng hình thành và xác lập những chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Bài viết này tiếp cận từ góc độ sử học nhằm làm rõ quá trình chuyển biến về chuẩn mực đạo đức của nhà giáo trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam qua các thời kỳ; dưới tác động của bối cảnh lịch sử, hệ tư tưởng chủ đạo và triết lý giáo dục của từng thời kỳ. Kết quả cho thấy, giáo dục đại học Việt Nam đã xây đắp nhiều thế hệ nhà giáo sáng ngời phẩm chất đạo đức và nhân cách. Từ kết quả nghiên cứu về đạo đức nhà giáo truyền thống và hiện đại, bài viết phác thảo khung chuẩn mực đạo đức nhà giáo đại học trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và tăng cường hội nhập quốc tế của đất nước Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết