ĐÁNH GIÁ RỦI RO Ô NHIỄM VI SINH TỪ NƯỚC THẢI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

  • Đoàn Ngọc Kiều Nữ
  • Nguyễn Hiền Thân
Từ khóa: Rủi ro, ô nhiễm vi sinh, nước thải, Đồng Nai

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe từ nước thải các khu công nghiệp trên thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành. Phương pháp đánh giá rủi ro môi trường và đánh giá rủi ro sức khỏe được sử dụng để xác định mức độ rủi ro. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng một số hệ thống xử lý nước thải có thông số Coliform vượt quy chuẩn quốc gia cao như KCN Tam Phước, KCN Lộc An – Bình Sơn, KCN Lotec và KCN Nhơn Trạch 2. Chỉ số HQ trung bình cho thấy phần lớn rủi ro sức khỏe từ nước thải công nghiệp là thấp, ngoại trừ KCN Long Đức có giá trị HQ cao. Chỉ số HQ trẻ em dưới 1 tuổi của KCN Long Đức là 4,63 mức tương đối cao. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin cần thiết cho nâng cao hiệu quả xử lý nước thải ở các khu công nghiệp và triển khai các biện pháp ngăn ngừa tác động sức khỏe đến người dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết