Quay trở lại chi tiết bài viết TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH LAI TẠO GIỐNG LỢN Tải xuống tải PDF