KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ MÀU METHYLENE ORANGE BẰNG NANO THAN MACADAMIA BIẾN TÍNH BẰNG H2O2 KẾT HỢP nZVI

  • Quách Vân An
  • Trần Thị Phương Linh
  • Cao Văn Mỹ Như
  • Nguyễn Vũ Duy Khang
  • Nguyễn Thanh Quang
  • Nguyễn Đức Đạt Đức
  • Đào Minh Trung
Từ khóa: hấp phụ màu Methylen Orange, than biến tính kết hợp với sắt, vỏ mắc ca

Tóm tắt

Hiện nay vật liệu xử lý nước được ứng dụng rộng rải trong nước và quốc tế, do đó ứng dụng vật liệu xử lý nước từ các phế phẩm trong quá trình sản xuất công nghiệp là hướng đi ngày càng được quan tâm. Vỏ hạt mắc ca được chế tạo thành vật liệu xử lý nước được nghiên cứu để khảo sát khả năng xử lý màu trong nước thải giả định được đề xuất nghiên cứu. Kết quả khảo sát cho thấy ở điều kiện phù hợp tương ứng pH = 8, liều lượng 0.9g/L và thời gian xử lý 60 phút, vật liệu than nano than macadamia biến tính bằng H2O2 kết hợp nZVI cho kết quả xử lý Methylene Orange tốt nhất đạt 59.96 mg/g dung lượng hập phụ tương ứng độ màu ban đầu 474.67 Pt-Co. Kết quả khảo sát cho thấy tìm năng của vật liệu, có thể ứng dụng vào công nghệ xử lý nước và nước thải.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết