KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC III - TRẠM 3.1

  • Nguyễn Trương Phương Uyên
  • Trương Quốc Minh
Từ khóa: nước thải, COD, TSS, độ màu

Tóm tắt

Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Mỹ Phước III - trạm 3.1 đã đi vào vận hành khá lâu, hiện đang tiếp nhận lượng nước thải rất lớn đổ về hàng ngày. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp khảo sát thực tế hiện trạng thu gom nước thải tại trạm 3.1 và phương pháp phân tích các thông số ô nhiễm như: COD, TSS, độ màu để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nước thải đầu vào hệ thống thu gom từ 134 công ty và khu dân cư vượt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B; nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, tuy nhiên nồng độ các chất ô nhiễm còn cao. Về mặt hiệu quả xử lý từng giai đoạn thì hiệu suất xử lý COD, TSS, độ màu sau khi qua giai đoạn hóa lý lần lượt là 63,1%, 72,6%, 49,9%; hiệu suất xử lý COD, TSS, độ màu sau khi qua giai đoạn sinh học hiếu khí lần lượt là 76,2%, 92,7%, 34%; hiệu suất xử lý COD, TSS, độ màu của cả hệ thống lần lượt là 91,1%, 91,1%, 67,2%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết