KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ KIM LOẠI Zn(II) TỪ THAN MẮC CA ĐƯỢC HOẠT TÍNH TỪ K2CO3 KẾT HỢP VỚI Fe0

  • Trần Thị Phương Linh
  • Cao Văn Mỹ Như
  • Quách Vân An
  • Nguyễn Vũ Duy Khang
  • Nguyễn Thanh Quang
  • Nguyễn Đức Đạt Đức
  • Đào Minh Trung
Từ khóa: nano than hoạt tính, K2CO3, vỏ hạt mắc ca, FTIR, hấp phụ, kim loại Zn(II)

Tóm tắt

Hiện nay, ứng dụng vật liệu trong xử lý nước và nước thải ngày càng được chú trọng, trong đó sử dụng các loại phụ phẩm trong sản xuất công nghiệp, làm nguồn vật liệu chế xử lý nước thải ngày càng được chú trọng. Qua đó, ứng dụng than mắc ca xử lý kim loại nặng trong nước được tiến hành khảo sát khả năng xử lý kim loại Zn(II) tthan mc ca được hoạt tính từ K2CO3 kết hợp với Fe0. Kết quả khảo sát cho thấy khả năng hấp phụ nước thải chứa kim loại Zn(II) tại điều kiện tối ưu pH = 4,5 với liều lượng thích hợp 1.4 (g/L) trong 80 phút hiệu suất đạt 89,78%. Kết quả nghiên cứu cho thấy Nano than  mắc ca hoạt tính kết hợp nZVI hấp phụ ion Zn(II) trong nước, qua đó nghiên cứu có thể triển khai ứng dụng vào quy trình hóa lý trong kỹ thuật xử lý nước và nước thải.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết