KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHI NHÁNH NƯỚC THẢI DĨ AN

  • Nguyễn Quang Tuấn
  • Trương Quốc Minh
Từ khóa: hệ thống xử lý, hiệu suất, nước thải

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành tại Chi nhánh nước thải Dĩ An nhằm khảo sát, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tại đây. Thời gian thực hiện chia làm hai đợt: đợt 01 từ ngày 01/10/2020 - 07/10/2020 và đợt 02 từ ngày 08/10/2020 - 14/10/2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình xử lý nước thải của hệ thống đạt hiệu quả cao, cụ thể hiệu suất xử lý trung bình của các chỉ tiêu lần lượt như sau: độ màu: 94,4 % , SS: 98,65 %, COD: 89,45 %, BOD5: 90 %,  NH4+: 95,9 %, NO3-: 62,05%, Tổng N: 84,6 %, Tổng P: 88,65 %. Quá trình xử lý đạt hiệu quả cao nhất là khử trùng UV với hiệu suất xử lý thực tế lên đến 99%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết