ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG MANET VỚI MÔI TRƯỜNG IOT

  • Võ Quốc Lương
Từ khóa: MANET-IoT, Wireless Sensor Network, Routing in MANET

Tóm tắt

Internet of Things (IoT) là một công nghệ tiên tiến cho phép kết nối các thiết bị vật lý với thế giới kỹ thuật số thông qua việc sử dụng các mạng không đồng nhất và công nghệ truyền thông. IoT trong môi trường thông minh tương tác với mạng cảm biến không dây (WSN) và mạng quảng cáo di động (MANET) trở nên hấp dẫn và hiệu quả về kinh tế. Tương tác giữa cảm biến không dây và MANET với IoT cho phép tạo ra một hệ thống MANET - IoT cung cấp cho người dùng tính di động cao và giảm chi phí. Trong bài viết này, chúng tôi đã phân tích giải pháp định tuyến cho hệ thống IoT bằng cách sử dụng kết hợp các giao thức MANET và các nguyên tắc định tuyến WSN. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng giải pháp này cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả về thông lượng và độ trễ gói tin trong hệ thống MANET ‐ IoT.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết