PHƯƠNG PHÁP PHÊ PHÁN SỬ LIỆU VÀ LÝ GIẢI LỊCH SỬ CỦA TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG ĐẦU THẬP NIÊN 1970 – MỘT GỢI Ý ĐỂ NHẬN DIỆN CÁC TRƯỜNG PHÁI VIẾT SỬ Ở VIỆT NAM

  • Vũ Thị Thu Thanh
Từ khóa: lịch sử sử học, sử liệu, lý giải lịch sử, phê phán sử liệu, Tạ Chí Đại Trường

Tóm tắt

Lịch sử sử học Việt Nam đã có những thay đổi trong nhận thức và cách thực hành viết lịch sử theo từng thời đoạn khác nhau. Từ khi nhà viết sử Việt Nam bắt đầu chú trọng và đề cao công việc sưu tầm và phê phán sử liệu đến khi mạnh dạn áp dụng các hướng tiếp cận lý thuyết để giải thích lịch sử là một quá trình trao đổi, thảo luận, bổ sung của những người làm nghề để cùng đạt đến hệ thống phương pháp luận chung cho nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Nếu so sánh cả đồng đại lẫn lịch đại về quan điểm sử học, Tạ Chí Đại Trường có những đóng góp nhất định cho sử học Việt Nam ở thập niên 1970. Những thảo luận của ông về phương pháp sử dụng và phê phán sử liệu, cách thể hiện cái tôi của sử gia và lối viết sử phân tích với việc đặt câu hỏi “tại sao” cho lịch sử chứ không chỉ là câu hỏi “như thế nào” của lối viết sử tường thuật là nội dung chính của bài viết này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết