BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỄ HỘI SEN DOLTA CỦA NGƯỜI KHMER Ở HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

  • Trần Dũng
Từ khóa: Bình Phước, đặc trưng, giá trị, Khmer, lễ hội

Tóm tắt

Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác, nền văn hóa truyền thống của người Khmer ở Lộc Ninh, Bình Phước hiện đang phải đối mặt với những biến đổi, mai một bởi những tác động của việc đẩy mạnh quá trình giao lưu và hội nhập. Nghiên cứu này nhằm làm rõ các đặc điểm cũng như giá trị văn hóa lễ hội, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Khmer trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Sử dụng phương pháp điền dã Nhân học/Dân tộc học, kết hợp với tổng hợp, phân tích tài liệu, cho thấy lễ hội Sen Dolta phản ánh nhiều nét đặc sắc phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn học dân gian, âm nhạc, nghệ thuật tạo hình và các mối quan hệ cộng đồng của người Khmer. Mặc dù có sự biến đổi nhưng các giá trị của lễ hội vẫn ảnh hưởng, tác động nhiều đến đời sống tinh thần và vật chất của người Khmer nơi đây. Ngoài bảo tồn bản sắc tộc người, lễ hội Sen Dolta còn góp phần phát huy những yếu tố tích cực, giúp cho các nhà quản lý khơi dậy các mối quan hệ tương trợ và cố kết cộng đồng để xây dựng đời sống văn hóa, góp phần ổn định và phát triển đời sống kinh tế xã hội của người Khmer tại địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết