MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • Nguyễn Văn Hiệp
  • Lê Tuấn Anh
Từ khóa: Bình Dương, cách mạng công nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao

Tóm tắt

Bình Dương là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và ổn định. Cùng với tiềm năng và lợi thế của địa phương, nguồn nhân lực là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên những thành tựu phát triển của tỉnh Bình Dương trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bài viết tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Dương trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dựa trên số liệu thống kê, bài viết chỉ ra thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Bình Dương và những vấn đề đặt ra. Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như nhiều tỉnh, thành của Việt Nam, nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương đang đặt ra nhiều thách thức cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Kết quả nghiên cứu và một số giải pháp đề xuất là những gợi mở về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bình Dương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết