ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM – NHẬT BẢN TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY KHẢO SÁT TẠI CÁC CÔNG TY NHẬT BẢN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Hậu Trần Thanh
Từ khóa: nguồn nhân lực, Việt Nam, Nhật Bản, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Trên nền tảng quan hệ hợp tác của Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực từ năm 1992 đến nay, bài viết tìm hiểu một cách hệ thống nội dung thông qua các công ty Nhật Bản đang hoạt động trên tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, công trình phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ở các công ty Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng hai phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp nghiên cứu lịch sử kết hợp với phương pháp logic. Đặc biệt, bài viết hướng tới đặc điểm của hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ở các công ty Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như điểm mạnh và hạn chế trong tiến trình hợp tác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-27
Chuyên mục
Bài viết