XUẤT KHẨU DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRONG SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2001-2018

  • Tân Tống Thị
  • Sen Võ Văn
Từ khóa: Hoa Kỳ, giáo dục, sinh viên quốc tế, tăng trưởng kinh tế

Tóm tắt

Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2018, Hoa Kỳ đẩy mạnh thương mại hóa dịch vụ giáo dục dưới hình thức xuất khẩu tại chỗ. Dựa trên số liệu thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế, Cục Văn hoá và Giáo dục, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế, Tổ chức Thương mại thế giới, bài viết chỉ ra mối liên hệ giữa kinh tế và giáo dục, lợi nhuận kinh tế do xuất khẩu dịch vụ giáo dục mang lại. Trong giai đoạn này, xuất khẩu dịch vụ giáo dục của Hoa Kỳ không ngừng gia tăng số lượng và lợi nhuận, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh lợi ích kinh tế, xuất khẩu dịch vụ giáo dục còn thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng quốc gia, tạo dựng hình ảnh tích cực, gia tăng quyền lực mềm, từ đó đóng góp ngược trở lại vào sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ. Kết quả nghiên cứu cung cấp dữ liệu về lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ giáo dục của một số quốc gia và bài học thành công của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, từ đó gợi mở về chính sách xuất khẩu dịch vụ giáo dục của Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-27
Chuyên mục
Bài viết