KẾT NỐI MẠNG PLC BẰNG GIAO THỨC MODBUS TCP/IP VỚI S71200 SERVER VÀ CÁC S71200 CLIENT

  • Đoàn Nguyễn Thành
  • Trà Nguyễn Phương
Từ khóa: mạng PLC, điều khiển, kết nối, thiết bị

Tóm tắt

Với sự phát triển mạnh mẽ của việc điều khiển, truyền thông các thiết bị tự động qua mạng  thì nhu cầu kết nối các thiết bị với nhau qua giao thức Moddbus TCP/IP  rất cần thiết trong xí nghiệp, nhà máy trong các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bài báo này trình bày phương pháp kết nối mạng giữa các PLC với nhau. S71200 làm Server và các S71200 làm các Client. Các PLC này trao đổi dữ liệu với nhau thông qua mạng truyền thông Modbus TCP/IP. Việc kết nối mạng giữa các PLC S71200 được thực hiện bằng cách sử dụng giao thức truyền Modbus TCP/IP . Cách thức truyền khai báo theo cấu trúc Modbus protocol gồm có địa chỉ, giao thực tuyền, số lượng các khối dữ liệu truyền và nhận thông qua cáp mạng RJ45. Thực hiện truyền khối dữ liệu đọc và ghi giữa 2 PLC S71200 với chương trình phần mềm Tia Portal V14,  kết nối máy tính để giám sát thông số truyền. Số lượng đọc từ PLC S71200 Server là 10 byte (5 word đọc)  và ghi từ PLC S71200 Client là 10 byte (5 word ghi). Nghiên cứu này cung cấp giải pháp tối ưu trong truyền thông mạng công nghiệp trong thực tế và áp dụng cho đào tạo với hiệu quả cao. Tốc độ truyền nhanh và chi phí thấp theo chuẩn Modbus TCP/IP. Có thể được ứng dụng truyền dữ liệu mạng nội bộ các thiết bị điều khiển  trong các xí nghiệp, công nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-27
Chuyên mục
Bài viết