Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ CÁC TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU SILICENE 2 CHIỀU KHI BỊ LÀM LẠNH NHANH BẰNG MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ Tải xuống tải PDF