NGHIÊN CỨU THU NHẬN PECTIN TỪ CÙI QUẢ BƯỞI

  • Hùng Ngô Đại
  • Thương Nguyễn Thị Liên
  • Kiên Lê Nguyễn Hoàng
  • Nghiệp Ngô Đại
  • Sang Võ Thanh
Từ khóa: axit citric, cùi quả bưởi, độ tinh khiết, độ ester, pectin

Tóm tắt

Cùi quả bưởi chứa hàm lượng pectin cao, là nguồn cơ chất tiềm năng để chiết xuất pectin ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. Nghiên cứu này nhằm khảo sát các điều kiện tối ưu chiết xuất pectin từ cùi quả bưởi để đạt hiệu suất cao như thời gian, nhiệt độ và nồng độ axit citric. Đồng thời, độ tinh khiết và độ ester của pectin từ cùi quả bưởi cũng được xác định. Hiệu suất pectin thu được cao nhất là 16,46% trong điều kiện tách chiết là nồng độ axit citric 9%, 85 phút ở 90oC. Pectin từ cùi quả bưởi thu được có độ tinh khiết khoảng 49,43% với độ ester là 51,15%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-07
Chuyên mục
Bài viết