CHẤT LƯỢNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƯỜI NGHÈO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

  • Thủy Tạ Thị Thanh
Từ khóa: chất lượng sống, dịch vụ y tế, khả năng tiếp cận, nâng cao, người nghèo

Tóm tắt

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, một trong những vấn đề trọng tâm của thành phố Hồ Chí Minh là cần xây dựng chiến lược phát triển con người một cách dài hạn, trong đó việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân phải được thường xuyên quan tâm nhằm tạo dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, xứng đáng là địa phương dẫn đầu cả nước trên các mục tiêu kinh tế-xã hội. Nâng cao chất lượng sống cho người nghèo không thể xa rời mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Dựa trên các số liệu thống kê của Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố, Cục Thống kê thành phố… bài viết này tổng hợp và phân tích chất lượng sống của người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua tiếp cận dịch vụ y tế. Qua đó kiến nghị một số giải pháp nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho người nghèo trong tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-07
Chuyên mục
Bài viết