MỐI QUAN HỆ TƯƠNG HỖ GIỮA VĂN HOÁ VÀ KINH TẾ TRONG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TỪ GÓC TIẾP CẬN NHÂN HỌC

  • Thành Bùi Việt
Từ khóa: kinh tế, hộ sản xuất, làng nghề thủ công, sinh kế, văn hóa

Tóm tắt

Nghiên cứu về làng nghề thủ công luôn một đối tượng đầy thú vị, bởi sự đa dạng về dân cư, các mặt hàng sản xuất, nhất là tính truyền thống, vùng miền và cả hiệu quả kinh tế của sản phẩm làng nghề. Tuy nhiên, nghiên cứu về làng nghề thủ công thường được nhìn nhận từ góc độ riêng biệt như văn hóa dân gian, văn hóa, dân số lịch sử kinh tế theo các chuyên ngành mà ít nhìn nó trong mối quan hệ tương hỗ mạnh mẽ. Nghiên cứu về mối quan hệ tương hỗ giữa văn hóa và kinh tế từ cách tiếp cận nhân học sẽ làm rõ được mối quan hệ này về đời sống của hộ sản xuất tại làng nghề thủ công, ở đó kinh tế và văn hóa luôn có sự cộng hưởng mạnh mẽ qua thời gian.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-07
Chuyên mục
Bài viết