Hoạt tính ức chế enzym tyrosinase của một số cấy thuốc Việt Nam và các hợp chất được phân lập từ cây mít dai

  • Nguyễn Khoa Hạ Mai
  • Nguyễn Thị Thanh Mai

Tóm tắt

Khảo sát hoạt tính ức chế enzym tyrosinase của 17 mẫu cây thuốc Việt Nam thuộc họ Dâu tằm cho thấy, cao MeOH của cây Dâu tằm (Morus alba), Mít tố nữ (Artocarpus elasticus) và Mít dai (Artocarpus heterophyllus) có hoạt tính ức chế enzym tyrosinase mạnh với giá trị IC50 dưới 3 μg/mL. Từ các phân đoạn có hoạt tính của cao EtOAc của gỗ cây mít dai (A. heterophyllus) đã phân lập được 26 hợp chất, bao gồm 14 hợp chất flavonoid, 9 hợp chất chalcone và 3 hợp chất 2-arylbenzofuran. Cấu trúc hoá học của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm kết hợp với so sánh tài liệu tham khảo. Trong đó, hợp chất morachalcone A (22) có hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase mạnh nhất, với giá trị IC50 là 0.013 µM, mạnh hơn chất đối chứng dương kojic acid (IC50, 44.6 µM).

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết