Nghiên cứu phương pháp xác định amoni trong nước mặt bằng phương pháp hấp thụ phân tử UV-Vis

  • Nguyễn Thị Lợi

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo phức màu indophenol để định lượng amoni trong nước mặt. Từ kết quả khảo sát các điều kiện thực nghiệm tôi xây dựng quy trình xác định amoni trong nước mặt bằng phương pháp UV–Vis sử dụng thuốc thử phenat. Phương pháp đạt được độ lặp lại tốt RSD:0,228, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng thấp LOD:0,032 ppm, LOQ:0,096 ppm và đã khẳng định độ đúng thông qua độ thu hồi  Rev:98 – 104 %. Áp dụng quy trình đánh giá mức độ ô nhiễm amoni trong một số mẫu nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương: cầu Ông Kiểm (Thủ Dầu Một); hồ Hiệp Thành (Thủ Dầu Một); hồ Thành Phố Mới (Thủ Dầu Một) và sông Thị Tính (Bến Cát). Kết quả khảo sát cho thấy có hàm lượng amoni vượt quá hàm lượng cho phép theo QCVN 08 : 2008/BTNM

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết