Ứng dụng phương pháp quang phổ đạo hàm để xác định đồng thời paracetamol và ibuprofen trong dược phẩm

  • Thủy Châu Tờ
  • Lê Thị Huỳnh Như

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định đồng thời paracetamol và ibuprofen trong dược phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm. Chất chuẩn và mẫu được hòa tan trong dung dịch đệm photphat pH 7,2. Phạm vi quét phổ trong khoảng bước sóng 208 – 290 nm, bước sóng định lượng paracetamol là 222,6 nm và ibuprofen là 216,6 nm. Độ tin cậy của phương pháp phân tích được khẳng định thông qua độ lặp lại (paracetamol: RSD = 0,6%; ibuprofen: RSD = 0,8%) và độ đúng (paracetamol: Rev = 96,1 – 102%; ibuprofen: Rev = 97,2 – 100%). Phương pháp đã được áp dụng thành công để xác định đồng thời paracetamol và ibuprofen trong thuốc viên nang Ditanavic.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết