Tách và xác định thành phần các polysaccharide tran trong nước từ rong nâu Sargassum crassifolium ở vịnh Nha Trang

  • Bùi Văn Nguyên
  • Lê Công Hoan
  • Phạm Đức Thịnh
  • Trần Thị Thanh Vân

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thành phần polysaccharide từ rong nâu Sargassum crassifolium thu thập ở Vịnh Nha Trang. Kết quả cho thấy hàm lượng alginate lớn nhất chiếm 25%, fucoidan 1,4% và laminaran  0,09%. Bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion fucoidan thô được tách thành 3 phân đoạn trên cột sắc ký DEAE-cellulose. Kết quả phân tích thành phần monosaccharide cho thấy trong fucoidan thành phần chủ yếu là fucose và galactose.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết