Xác định hàm lượng chì trong một số loại cá ở khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

  • Nguyễn Mậu Thành
  • Trần Đức Sỹ
  • Trần Thanh Tâm Toàn
  • Đoàn Mạnh Dũng

Tóm tắt

Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - lò graphit (GF-AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng chì trong một số loài cá ở khu vực sông Kiến Giang, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 4,7%, độ đúng tốt với độ thu hồi từ 92 ¸ 106%, giới hạn phát hiện (3s) thấp. Kết quả thu được cho thấy hàm lượng chì trong một số loài cá là 9 ÷ 77 µg/kg tươi và hàm lượng đó nằm trong giới hạn cho phép theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết