Hành vi giảm thiểu và phân tán rủi ro của người nông dân nuôi tôm vùng đồng bằng sông Cửu Long

  • Ngô Thị Phương Lan

Tóm tắt

Nguyên nhân của hiện tượng “điệp khúc trồng chặt” diễn ra sôi động trong những thập kỷ qua ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như việc chuyển dịch từ lúa sang tôm như một hành vi chấp nhận rủi ro dễ được đoán định dựa trên cơ sở duy lý thị trường theo đó người dân chuyển từ đối tượng nuôi trồng này sang đối tượng nuôi trồng khác là do chạy theo lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện chuyển dịch cũng như trong quá trình sản xuất, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và nông dân nuôi tôm nói riêng thể hiện rất rõ tư duy giảm thiểu và phân tán rủi ro như một đáp ứng với môi trường sản xuất đặc trưng của họ. Qua nghiên cứu quá trình sản xuất của nông dân nuôi tôm, bài viết cho là do môi trường sản xuất có nhiều bất ổn nên trong hoạt động kinh tế của mình, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã luôn thể hiện tư duy phân tán và giảm thiểu rủi ro như một đáp ứng “duy lý” với môi trường sản xuất. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2017-05-02
Chuyên mục
Bài viết