Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - truyền thống và biến đổi

  • Huỳnh Ngọc Thu

Tóm tắt

Kinh tế là yếu tố quan trọng trong việc tồn tại của tộc người. Hoạt động kinh tế của tộc người biểu hiện trình độ phát triển của tộc người đó. Các tộc người luôn phát triển theo tiến trình lịch sử. Điều đó làm cho hoạt động kinh tế của tộc người biến đổi theo. Sự biến đổi này do nhiều nguyên nhân, bên cạnh nguyên nhân phát triển nội tại của tộc người, các nguyên nhân khác như sự tác động của chính sách phát triển nhà nước, sự giao lưu tiếp biến văn hóa do các tộc người sống xen kẽ với nhau, sự thay đổi của môi trường sinh thái, sự xuất hiện của các tôn giáo thế giới như Công giáo, Tin Lành trong cộng đồng tộc người… cũng đã tác động không nhỏ đến quan điểm về hoạt động kinh tế cũng như hình thức hoạt động kinh tế truyền thống của tộc người. Bài viết này trình bày về các hoạt động kinh tế truyền thống và sự thay đổi của chúng ở các tộc người thiểu số tại chỗ trong khu vực Đông Nam Bộ - Việt Nam. Bài viết cũng đề cập đến các yếu tố tác động như là những tác nhân làm cho hoạt động kinh tế truyền thống thay đổi.   

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2017-05-02
Chuyên mục
Bài viết