Quay trở lại chi tiết bài viết Diễn tiến và hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa ở miền Đông Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1862-1945) Tải xuống tải PDF