DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GIẢI TÍCH LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP

  • Châu Minh Ngẫu*, Nguyễn Phú Lộc**
Từ khóa: Integrated teaching; teaching situations; teaching math; the maximum and minimum values

Tóm tắt

ABSTRACT
Integrated teaching situations in Mathematics are necessary skills to assist teachers in meeting the
requirements of integrated teaching in Mathematics in secondary schools. Reality demonstrates that,
in addition to the benefits, teachers face numerous challenges in implementing this teaching style. In the
direction of integrated teaching, the article provides some teaching situations on the topic of maximum and
minimum values in Calculus 12.
Keywords: Integrated teaching; teaching situations; teaching math; the maximum and minimum values

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-18
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG