Giới thiệu về Tạp chí

Tên Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Điện thoại: 0948288295 /  36658761

TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC

(Phát hành 1 tháng 2 số)

Tạp chí Thiết bị Giáo dục được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học 0.5đ và có chỉ số ISSN 1859 - 0810. Xuất bản 1 tháng 2 số

Từ năm 2017, bài viết đăng trên Tạp chí Thiết bị Giáo dục cần đầy đủ các yêu cầu sau:

1) Bài viết là các công trình nghiên cứu mới, tổng quan hoặc chuyên sâu, có giá trị khoa học và thực tiễn, thuộc các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn.

2) Bài viết bằng tiếng Việt; là kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của tác giả trong và ngoài nước, có cấu trúc của một bài báo khoa học, chưa từng công bố trên ấn phẩm nào khác.

3) Tên bài ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và được dịch sang tiếng Anh. Bài viết phải kèm theo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, từ khóa, phần tóm tắt từ 5-6 dòng, nêu bật những nội dung chính của bài viết.

4) Bài viết không quá 5 trang (từ 3000 từ) được trình bày trên máy vi tính sử dụng phông chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 14. Theo thứ tự:

- 1. Đặt vấn đề

- 2. Nội dung nghiên cứu (Trong nội dung nghiên cứu có các thư mục nhỏ VD: 2.1; 2.2; 2.3; 2.1.1; 2.2.2....)

- 3. Kết luận

5) Các từ khóa trong bài viết được dịch sang tiếng anh.

6) Danh mục tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự, tên tác giả, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang…

7) Bài viết được gửi qua Email: ngotienthang1981@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại: 0948.288.295. Ở cuối bài, tác giả giới thiệu một vài nét về bản thân: Họ tên, chức danh, nơi đang công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

8) Ngoài các bài do Ban biên tập đặt, các cá nhân đăng bài trên Tạp chí Thiết bị Giáo dục hỗ trợ kinh phí, in ấn, phản biện, chuyển báo đến tác giả, v.v…

 

                                                                                     BAN BIÊN TẬP