MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  • Sự Nguyễn Duy
Từ khóa: sự hài lòng của sinh viên; chất lượng đào tạo; Ngôn ngữ Anh; Trường Đại học Nha Trang

Tóm tắt

Xu hướng đánh giá chất lượng đào tạo hiện nay là không chỉ dựa vào những giá trị học thuật mà còn phải dựa vào những yếu tố khác, trong đó có sự cảm nhận của người học khi sử dụng những dịch vụ do nhà trường cung cấp. Bài viết là kết quả của công trình nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nha Trang. Mục tiêu của công trình nghiên cứu là đánh giá mức độ hài lòng của người học đối với chất lượng đào tạo và xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của họ, từ đó đề ra những giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
KHOA HỌC GIÁO DỤC