THỰC TRẠNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

  • Tuyến Võ Duy
Từ khóa: quyền sở hữu công nghiệp; thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Tóm tắt

Trong nền kinh tế thị trường có nhiều cơ hội và thách thức, việc thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là một nhiệm vụ quan trọng của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Thông qua việc thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, Nhà nước bảo vệ chủ văn bằng, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ trật tự kinh doanh, tạo ra một sự cạnh tranh lành mạnh, từ đó, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Trong bài viết này, chúng tôi khái quát thực trạng thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính, dân sự, hình sự

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
KHOA HỌC KINH TẾ VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP