NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

  • Anh Vũ Thị Việt
Từ khóa: đội ngũ giảng viên; chương trình đào tạo; Trường Đại học Tây Nguyên

Tóm tắt

Với sứ mạng: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc”[5]. Trong những năm gần đây, chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Tây Nguyên không ngừng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu thực hiện và triển khai các chương trình đào tạo. Bên cạnh những sự thay đổi tích cực, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn và đặt ra những vấn đề cần giải quyết để góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
KHOA HỌC KINH TẾ VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP